ردیف عنوان آدرس تلفن
1 اداره برق گلستان گلستان نبش فلکه اول منطقه برق گلستان 56333838-56322830-56320200-56320201