ردیف عنوان آدرس تلفن
1 فروشگاه رفاه بر جاده ساوه سر شهرک گلستان 56321262
2 فوشگاه جانبو گلستان بعد از فلکه اول خیابان 15 متری سلمان فارسی سرکوچه بوستان2
3 فروشگاه جانبو گلستان خیابان نارون شعبه1