ردیف عنوان آدرس تلفن
1 اداره ثبت احوال بهارستان سر گلستان جنب ساختمان آریانا ساختمان ربیع طبقه اول 56320768
2 اداره ثبت اسناد ( رباط کریم ) 56422730-56411249