عضو شوراي اسلامي شهر گلستان: اقدامات عمراني و فرهنگي لازم و مکمل يکديگر هستند.

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹

محسن بيگدلي: سالهاست حقوق شهروندي ناديده گرفته شده، پياده روها به تصاحب کسبه درآمده، معابر به محلي براي پارکهاي دوبله و سوبله تبديل شده و زباله ها در شهر رها هستند، اين معضلات نتيجه عدم توسعه فرهنگي و رشد جمعيت شهري مي باشد که به معضلي براي شهر گلستان تبديل شده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ نبود تعهد اجتماعي، آگاهي از حقوق شهروندي و شور و نشاط اجتماعي فاجعه بزرگ براي يک شهر رقم ميزند و نياز است در برنامه ريزي شهري به نيازهاي شهروندان توجه بيشتري شود.

درست است که برنامه ريزي فرهنگي نيازمند ايجاد هماهنگي ميان دستگاه هاي تصميم گيرنده در حوزه فرهنگي و اجتماعي است ولي شهرداري گلستان نيز مي تواند با استفاده از مديران فرهنگي خبره و اجراي برنامه هاي بکر فرهنگي و اجتماعي بخشي از وظايف خود را در اين زمينه انجام دهد.

سالهاست که مسائل و مشکلات فرهنگي شهر گلستان از دغدغه هاي اساسي مديريت شهري بوده ولي تا به امروز هيچ راهکاري براي هويت بخشيدن به فرهنگ شهروندان اين شهرانجام نشده است. ما اکنون شهري داريم با مسائل و مشکلات بسيار که چه بخواهيم و چه نخواهيم در آن بايد زندگي کنيم در واقع ما وارث معضلاتي هستيم که خود بر خود تحميل نموده ايم و تنها با همکاري، همياري و تعامل مي توان از عهده اين مسئله مهم بر آمد.

اين شهر کمبودهاي زيادي در حوزه توسعه فرهنگي دارد و هر قدر در اين زمينه کار شود باز جاي کار وجود دارد. شهرداري بايد در حوزه فرهنگي عملکرد گستردهتر و برنامه مدوني داشته باشد تا شاهد چنين نابساماني فرهنگي نباشيم. نبود استراتژي فرهنگي مشخص نقطه ضعف اقدامات انجامشده در اين زمينه است. واقعيت اين است که با پرداختن به برخي حرکتهاي روزمره و تکراري، نميتوان در حوزه فرهنگي موفق عمل کرد.

با تاکيد بر نقش مؤثر شهرداري در ارتقاي فرهنگي شهر به دليل ارتباط گسترده با مردم، بايد از ظرفيت شهرداري براي کارهاي فرهنگي نهايت استفاده را کرد و اين نهاد با تدوين راهبرد مشخص فرهنگي، ميتواند الگويي براي ديگر دستگاهها و نهادهاي دولتي باشد.

مهمترين اصل و تکليف شورا و شهرداري اين است که بتوانيم شهري دلنشين ايجاد کنيم تا شهروندان از زندگي در اين شهر احساس آرامش و رضايت داشته باشند. هر زمان موفق شديم به چنين مرحلهاي برسيم، شوراي اسلامي شهر و شهرداري به اهداف خود رسيده است، البته محقق شدن اين مساله به داشتن آگاهي از نيازهاي شهروندان و توسعه فرهنگي در کنار توسعه عمراني وابسته است.

شهري که نياز شهروندان را در نظر نگرفته باشد به توسعه دست نخواهد يافت. اين نياز شهروندي مختص به توسعه عمراني نيست بلکه گاه نيازهاي فرهنگياجتماعي بر پروژههاي عمراني ارجحيت دارد. بايد تقويت فرهنگ شهرنشيني، حفظ فرهنگ بومي و آداب سنتي و همچنين ترويج و تقويت ارزشهاي ديني و اعتقادي از محورهاي اصلي فعاليتهاي فرهنگي شهرداري گلستان باشد. اگرچه فعاليتهاي فرهنگي زودبازده نيستند اما اگر مستمر، هدفمند و با برنامه باشند، در درازمدت نتايج مطلوبي از آن حاصل ميشود.