آگهی مناقصه عمومی واگذاری نگهداری جنگل کاری اراضی گلستان (ریه)

دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گلستان در نظر دارد بر اساس مجوز شورای سازمان نسبت به واگذاری نگهداری جنگل کاری اراضی گلستان (ریه) از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گلستان در نظر دارد بر اساس مجوز شماره 1984/ف/س مورخ 28/6/98 شورای سازمان نسبت به واگذاری نگهداری جنگل کاری اراضی گلستان (ریه) از طریق مناقصه عمومی با قیمت پایه به مدت یک سال شمسی به مبلغ کل 11/400/000/000 ریال به بخش خصوصی اقدام نماید لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 12 آبان 1398 به امور مالی سازمان واقع در جاده ساوه – سبزدشت – پارک فدک – سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری گلستان مراجعه و یا با شماره تلفن 56741414 تماس حاصل نماید.

شرایط شرکت در مناقصه:

1. دارا بودن صلاحیت – ارائه رزومه و سوابق کاری مرتبط به مدت 5 سال سابقه (به جز نواحی شمال کشور در کلیه شهرداری های کشور)

2. ارائه ضمانت شرکت در مناقصه به مبلغ پنج درصد مبلغ قیمت پایه

3. برندگان اول – دوم – سوم – مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

4. سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری گلستان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.

5. هزینه درج آگهی مناقصه به عهده برنده می باشد.

6. سپرده نفرات دوم – سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد.