آگهی مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت معابر شهر گلستان

چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

شهرداری گلستان در نظر دارد بر اساس آیین نامه مالی شهرداریها، مصوبات شورای اسلامی شهر و بودجه مصوب سال 98، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ شهرداری گلستان بر اساس آیین نامه مالی شهرداریها، مصوبات شورای اسلامی شهر و بودجه مصوب سال 98، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام می نماید.

بدینوسیله از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت دعوت می شود برای دریافت و استرداد اسناد مناقصه عمومی ظرف مدت حداقل 10 روز از تاریخ درج نوبت دوم آگهی (24 شهریور 1398)- مطابق مندرجات اسناد- به واحد امور مالی این شهرداری واقع در تهران – کیلومتر 25 جاده تهران – ساوه شهرداری گلستان مراجعه نمایند.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. شرکت کنندگان 5% مبلغ کل را بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 100810363191 نزد بانک شهر شعبه اسلامشهر به عنوان سپرده شرکت درم مناقصه ارائه نمایند. در صورت انصراف نفر اول، دوم، سوم سپرده شرکت در مناقصه ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید. سایر موارد در اسناد مناقصه عمومی قید گردیده است. قیمت فروش اسناد 1000000 ریال می باشد.