انتخاب رئیس و هیأت رئیسه سال سوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر گلستان

جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛  در این انتخابات محسن بیگدلی بعنوان رئیس، موسی قلی زاده بعنوان نایب رئیس، آقایان قاسم علیزاده و مهندس عباس جهان تاب به عنوان دبیر اول و دوم، علی شاهدی به عنوان خزانه دار و ابوالفضل مرادی سخنگوی شورای اسلامی شهر گلستان انتخاب شدند.