صدور بیش از 1700 گواهی و پروانه شهرسازی در 18 ماه گذشته

پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶

مهندس کاویانی از صدور بیش از 1700 گواهی و پروانه شهرسازی در 18 ماه گذشته توسط شهرداری گلستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ مهندس کاویانی با اشاره به فعالیتهای شهرداری در حوزه شهرسازی بیان داشت: صدور پروانه ساختمانی یکی از فعالیتهای مهم شهرداری هاست و شهرداری مجری و ناظر اصلی بر اجرای طرحهای توسعه شهری است.
شهردار گلستان ادامه داد: قطعاً بدون استفاده از پروانه های ساختمانی، کنترل تراکمها در مناطق گوناگون شهر و هدایت انواع فعالیتها در بخشهای مختلف شهری امکان پذیر نیست.
از طرف دیگر همواره تعداد زیادی از شهروندان برای پیگیری کارهای ساختمانی خود به شهرداری مراجعه می کنند، لذا برای تسهیل در انجام مراحل گوناگون صدور پروانه ساختمانی و کنترل فعالیتهای مربوط به آن توسط کارکنان متخصص در حوزه شهرسازی انجام می گردد.
وی افزود: این شهرداری در 18 ماه گذشته، بیش از 1700 گواهی و پروانه صادر کرده است که در مهمترین موارد مربوط به پروانه های صادره می توان به صدور 258 پروانه ساختمان، 95 مورد تخریب و نوسازی، 11 مورد اضافه اشکوب و 9 مورد اصلاحی پروانه اشاره کرد.
مدیریت شهری گلستان در بخش گواهی های صادره نیز از 155 مورد پایان عملیات ساختمان و 195 مورد عدم خلاف نام برد.