تعرفه عوارض و درآمد بهای خدمات شهرداری گلستان در سال 1400 منتشر شد.

سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

در اجرای ماده 30 آیین نامه مالی شهرداری¬ها، هر شهرداری باید دارای تعرفه¬ای باشد که در آن کلیه درآمدهایی که بوسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج شود.

http://shgolestan.org/images/galery/%D8%AF%D9%81%D8%AA