آگهی مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز مناطق یک و دو و درختان معابر سطح شهر گلستان

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گلستان در نظر دارد نسبت به واگذاری نگهداری فضای سبز مناطق یک و دو و درختان معابر سطح شهر گلستان به مدت یک سال شمسی از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گلستان در نظر دارد بر اساس مجوز شماره 1984/1/ف/س مورخ 28/6/98 شورای سازمان نسبت به واگذاری نگهداری فضای سبز مناطق یک و دو و درختان معابر سطح شهر گلستان به مدت یک سال شمسی از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی اقدام نماید.

از کلیه پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط دعوت بعمل می­آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه ظرف مدت 10 روز از تاریخ 9 مهر 1398 به امور مالی سازمان واقع در جاده ساوه، سبزدشت، پارک فدک، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گلستان مراجعه و یا با شماره تلفن 56741414 تماس حاصل نماید.

  1. منطقه یک با قیمت پایه بصورت ماهیانه به مبلغ 250/153/825/1 ریال
  2. منطقه دو با قیمت پایه بصورت ماهیانه به مبلغ 500/703/957/1 ریال
  3. درختان معابر سطح شهر با قیمت پایه بصورت ماهیانه به مبلغ 330/583/890 ریال

شرایط: شرکت در مناقصه

  1. دارا بودن صلاحیت – ارائه رزومه و سوابق کاری مرتبط به مدت 5 سال در کلیه شهرداری ها به جز نواحی شمال کشور
  2. ارائه ضمانت شرکت در مناقصه به مبلغ 5% مبلغ پایه
  3. برندگان اول – دوم – سوم – مناقصه اگر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
  4. سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری گلستان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.
  5. هزینه درج آگهی مناقصه به عهده برنده می باشد.
  6. سپرده نفرات دوم – سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواد شد.