شستشوی مداوم باکس‌های زباله و کانال‌های پسماند توسط حوزه خدمات شهری

چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

به منظور جلوگیری از تصاعد میکروب ها و به همت حوزه خدمات شهری شهرداری گلستان باکس‌های زباله و کانال‌های آب رو به صورت مداوم شستشو و پاکسازی می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ با توجه به اینکه عدم تنظیف و شستشوی مرتب سطل های زباله مکانیزه، باعث پراکندگی مواد آلوده و میکروبی در محیط شده و موجب تاثیر نامطلوب بر انسان و محیط زیست شهری و ایجاد منظره ناخوشایند و شرایط نامناسب می شود، لذا این حوزه به منظور جلوگیری از هرگونه آلودگی و اشاعه بیماری و حفظ بهداشت محیط زیست شهری مرتبط با شهروندان که هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی ارتباط مستقیم با سلامت دارد، نسبت به نظافت و شستشوی مستمر و هفتگی و ضدعفونی کردن سطل های مکانیزه زباله و با نظارت مستقیم کارشناس بهداشت محیط اقدام می نماید.