اعضای شورای اسلامی شهر گلستان
شوراهای اسلامی در قانون اساسی

دسته بندی ای وجود ندارد !!!