شهردار گلستان
سوابق اجرایی

دکتر سید محمد میرزمانی شهردار گلستان

1. شهردار باغستان

2. شهردار رباط کریم

3. معاونت اداری و مالی فرمانداری شهرستان رباط کریم

4.شهردار گلستان

دسته بندی ای وجود ندارد !!!