معاون
سوابق اجرایی

سید حمید اطیابی

معاونت حوزه شهرسازی

مدیریت سرمایه گذاری شهرداری نسیم شهر

معاونت شهرسازی شهرداری نسیم شهر

معاونت اداری و مالی شهرداری نسیم شهر

معاونت شهرسازی شهرداری گلستان در حال حاضر

دسته بندی ای وجود ندارد !!!