معاون
سوابق اجرایی

 

جواد منطقی

معاو ن اداری و مالی

 

دسته بندی ای وجود ندارد !!!