حمنید رضا یارمحمدی

رئیس سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری

 تحصیلات: کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

تلفن: 02156332892

دسته بندی ای وجود ندارد !!!