کورش خالقی

سرپرست سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری

تحصیلات: لیسانس

تلفن: 09121757904

دسته بندی ای وجود ندارد !!!