قوانین

فصل اول :قوانین مربوط به شوراها

فصل دوم :قوانین مربوط به شهرداری ها(بخش اول)

فصل دوم :قوانین مربوط به شهرداری ها(بخش دوم)

فصل سوم :قوانین مربوط به عنوسازی و عمران شهری

فصل چهارم : قوانین و مقررات مربوط به تملک

فصل چهارم : قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها

فصل پنجم : قوانین و مقرارت مربوط به زمین شهری - اراضی و مسکن

فضل پنجم : دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری

فصل ششم : قوانین و مقررات مربوط به فضای سبز، محیط زیست و مدیریت پسماندها

فصل هفتم : قوانین و مقررات مربوط به شهرسازی

فصل هفتم : قانون ایجاد شهرهای جدید

فصل هشتم : قوانین و مقررات مربوط به میادین و غرفه ها

فصل نهم : قوانین و مقررات مربوط به حمل و نقل

فصل دهم : قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه

فصل یازدهم : شورای برنامه ریزی استان

فصل دوازدهم : قوانین و مقررات متفرقه

فصل سیزدهم : 1- آراء دیوان عدالت اداری

فصل سیزدهم : 2- آراء دیوان عدالت اداری

فصل سیزدهم : 3- آراء دیوان عدالت اداری

 

 

 

 

دسته بندی ای وجود ندارد !!!