معاون

 

اصغر خالدی

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری گلستان

 

 

دسته بندی ای وجود ندارد !!!