معاون
سوابق اجرایی

 امید مهری

معاونت حوزه شهرسازی

تحصیلات: کارشناس ارشد عمران

تلفن:09120588859

مدیریت سرمایه گذاری شهرداری نسیم شهر

معاونت شهرسازی شهرداری نسیم شهر

معاونت اداری و مالی شهرداری نسیم شهر

معاونت شهرسازی شهرداری گلستان در حال حاضر

دسته بندی ای وجود ندارد !!!