معاون

مهندس مرتضی نصرتی

 معاونت امور زیربنائی، حمل و نقل و ترافیک

تحصیلات: کارشناس ارشد عمران

تلفن: 02156332892

دسته بندی ای وجود ندارد !!!