معاون
سوابق اجرایی
عملکرد

فرید آغبالی

کارشناس عمران

شماره تماس :09036987262 

 

 1. مسئول امور مهندسین ناظر شهرداری شهریار  84/2/15 تا 84/5/20
 2. معاونت طرح تفصیلی شهرداری شهریار 84/5/20 تا 87/1/21
 3. مسئول واحد عمران شهرداری گلستان از 87/1/21 تا 87/4/9
 4. مسئول طرح تفصیلی شهرداری گلستان از 87/4/9 تا 87/8/13
 5. مسئول امور مهندسین ناظر از  87/8/13 تا 87/10/24
 6. مدیریت فنی شهرسازی از87/10/24 تا 88/8/28
 7. هم زمان عضو هیئت مدیره سازمان فضای سبز از مورخ   88/2/14 تا 88/8/28
 8. هم زمان جانشین رئیس کمیسیون حفاری از مورخ  88/2/15 تا 88/8/28
 9. هم زمان عضو اصلی هیأت مدیره سازمان آتش نشانی  از مورخ 88/4/23 تا 88/8/28
 10. مسئول امور مهندسین ناظر از مورخ 88/8/28 تا 90/6/12
 11. معاونت فنی و عمرانی و شهرسازی شهرداری صالحیه 90/6/12 تا 92/9/5
 12. سرپرست حوزه معاونت فنی ، عمرانی از مورخ 92/9/5 تا 92/11/19
 13. هم زمان عضو کمیسیون تحویل پروژه های عمرانی از مورخ  92/11/19 تا 92/11/19
 14. هم زمان عضو هیأت مدیره سازمان آتش نشانی از مورخ 5/9/92 تا 92/11/19
 15. سرپرست معاون فنی و شهرسازی از مورخ 92/11/19 تا 93/5/11
 16. هم زمان عضو تملک و شهرسازی از مورخ 92/11/21 93/5/11
 17. هم زمان عضو کمیته درآمد از مورخ 92/11/21 تا 93/5/11
 18. هم زمان عضو ستاد پیشگیری ساخت و سازهای غیرمجاز  از مورخ 92/11/24 تا 93/5/11
 19. معاون فنی و عمرانی از مورخ 93/5/11 تا 94/11/15
 20. عضو ستاد بحران از مورخ 93/9/1 تا 94/11/15
 21. عضو کمیته سیاست گذاری – ساماندهی – ذخیره سازی و جمع آوری پسماندهای عمرانی و ساختمانی از مورخ 94/2/19 تا 94/11/15
 22. عضو کمیسیون معاملات متوسط ، عالی و تحویل از مورخ 94/11/15 تا 94/11/15

 

دسته بندی ای وجود ندارد !!!