مدیریت
سوابق اجرایی
عملکرد

حسین رضایی فر

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گلستان

تحصیلات: کارشناس حمل و نقل و ترافیک شهری

تلفن:09036987261

1.  رئیس هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی
2.  مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی از سال 1384تا بهمن 1394
3.  سرپرست سازمان تاکسیرانی از بهمن سال 1394

دسته بندی ای وجود ندارد !!!