مدیرعامل

حیدر صفدری

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

تحصیلات: ارشد کشاورزی

تلفن: 09196557345

دسته بندی ای وجود ندارد !!!