مدیرعامل

مهندس رضا اسمعیل پور

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری گلستان

دسته بندی ای وجود ندارد !!!