نصب سطل های زباله مدرن در خیابان شهید رجایی (مدرسه)

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶

سرپرست شهرداری گلستان از نصب 15 عدد سطل زباله فلزی مدرن در خیابان شهید رجایی (مدرسه) خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ مهندس علیرضا عرب با اشاره به کمبود سطل زباله در برخی نقاط شهر گلستان اظهار داشت: باتوجه به کمبود سطل زباله در شهر بویژه در خیابان شهید رجایی معروف به خیابان مدرسه، تعداد 15 سطل زباله فلزی خریداری و در طول این خیابان نصب شد.

وی با بیان اینکه در صورت موفقیت آمیز بودن، این طرح ادامه خواهد داشت، افزود: سطل های زباله اموال عمومی هستند و مردم هم باید از آن ها در برابر تخریب و صدمه محفاظت کنند.

مهندس عرب با انتقاد از برخی ناهنجاری ها درخصوص اموال عمومی گفت: متاسفانه شاهد هستیم که سطل های زباله و دیگر اموال عمومی توسط برخی تخریب می شوند و این امر نیازمند توجه بیش از پیش شهروندان به حفظ و صیانت از اموال عمومی است.

وی با تأکید بر نقد منصفانه از سوی شهروندان گفت: اگر نقد نصفانه باشد می پذیریم و از انتقادات و پیشنهادات مردمی استقبال کرده و در جهت پیشبرد اهداف مجموعه شهرداری گلستان بهره می بریم.