ترمیم چمن و احیای تفرجگاه جنب رودخانه شادچای

سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶

ترمیم چمن و احیای تفرجگاه جنب رودخانه شادچای در سه راه آدران توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهر گلستان در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی شهردازری گلستان؛ مهندس عرب در این خصوص گفت: ترمیم و بازپیرائی فضای سبز به اندازه ایجاد آن دارای اهمیت می باشد و با نظارت مداوم و شناسائی نقاط آسیب دیده و مرمت بموقع می توان از فضای سبزی کامل و بدون نقص برخوردار بود.
وی ادامه داد: از جمله قسمت هایی که به علل مختلف، از جمله عبور عابرین پیاده آسیب می بیند، سطوح چمن کاری فضای سبز بوده که آسیب دیدگی این سطوح، ظاهری ناخوشایند به منظر شهری می دهد که از این رو سازمان پارکها و فضای سبز به ترمیم و لکه گیری چمن های فضاهای سبز سطح شهر از جمله مقابل شهرداری گلستان و جنب رودخانه شادچای در سه راه آدران پرداخته است.