رنگ آمیزی جداول میادین سطح شهر توسط واحد زیبا سازی

شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶

واحد زیباسازی در یک ماه اخیر اقدام به رنگ آمیری جداول میدان های سطح شهر نموده است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ به منظور بهبود مناظر بصری سطح شهر، جداول میدان های شقایق، اختر، یاس، فاطمیه، آزادگان و ... توسط واحد زیباسازی مورد رنگ آمیزی قرار گرفت.