ابراز رضایت و تقدیر اهالی محله الهیه و پرفسور هشترودی از اقدامات دکتر قاسمیان

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

جمعی از شهروندان شریف این محله با ارسال نامه ای به جهت عمران و آبادانی در تاسیس بلوار اتصال خیابان الهیه به خیابان پروفسور هشترودی، روشنایی پارک، بازسازی منبع آب، گل کاری و نهال کاری، رنگ امیزی، آسفالت و جدول گذاری تقدیر و تشکر نمودند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ دکتر قاسمیان شهردار گلستان در این خصوص تصریح نمود: امروزه هدف همة کوشش‌های مدیریت شهری در زمینة افزایش خدمات عمرانی، رفاهی و ... جلب رضایت بیشتر شهروندان است و این امر به‌ ویژه برای شهرداری‌، هدف ایده‌آل بزرگی است و بخش عمده‌ای از آن با ارائة خدمات به مردم شریف گلستان محقق می‌شود

.