مزین نمودن معابر شهر گلستان به نام شهدای عرصه امنیت اجتماعی

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ اولین جلسه کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر گلستان با حضور محمدی رئیس بنیاد شهید شهرستان بهارستان ونمایندگان ادارات شهرستان همزمان با هفته نیروی انتظامی در سالن کنفرانس شهرداری گلستان برگزار شد.

در این جلسه پس از گفتگو در خصوص نامگذاری میادین، کوچه ها و.‌..، با نام شهدای شهر گلستان و درخواستهای مردمی تصمیاتی اتخاذ و مقرر شد در ابتدا شناسایی کوچه های بی نام صورت گیرد و سپس در جلسات آینده نامگذاری بر اساس اولویت و بازدید میدانی کارشناسان شهرداری انجام شود و تابلوی اسامی آنان جهت تسهیل در تردد شهروندان نصب گردد.

در ادامه این جلسه با توجه به همزمانی برگزاری جلسه با هفته نیروی انتظامی، نام دو مورد از کوچه های مهم و بدون نام شهر به نام شهیدان مجید خدابنده لو و رضا امامی از شهدای عرصه امنیت اجتماعی شهر گلستان مزین شد.