جلسه ستاد پیشگیری رفع سد معبر در شهرداری گلستان برگزار شد.

دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

جلسه ستاد پیشگیری رفع سد معبر به ریاست مهندس فرزین سرپرست شهرداری گلستان و با حضور مسئولین واحد ها، نواحی و ادارات شهرداری گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ در راستای پیشگیری از تضییع حقوق شهروندی و بهبود وضعیت عبور و مرور مردم در پیاده روها و تردد خودروها در معابر اصلی  شهر جلسه ستاد پیشگیری رفع سد معبر به ریاست مهندس فرزین سرپرست شهرداری گلستان و با حضور مسئولین واحد ها، نواحی و ادارات شهرداری گلستان  به منظور برنامه ریزی در راستای ساماندهی میوه فروشان سیار و دست فروشان در محور جاده ساوه برگزار شد.

یکی از راههای پیشنهادی مدیریت شهری گلستان با توجه به امرار معاش برخی از افراد واجد شرایط از راه دستفروشی در این شهر، شناسایی افراد و ساماندهی آنها در محلی مناسب میباشد.