اعطای جوایز خوش حسابی شهرداری گلستان

یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷

فرصتی استثنایی؛ شهرداری گلستان به مودیان پرونده های ملکی بدهکار جایزه خوش حسابی اعطا می نماید.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ با مجوز شورای اسلامی شهر گلستان و در راستای وصول مطالبات، شهرداری گلستان به مودیانی که نسبت به تسویه نقدی بدهی خود اقدام نمایند، جایزه خوش حسابی اعطا می نماید.
بر اساس مجوز شورای اسلامی محترم اسلامی شهر، تسویه نقدی در دی ماه 1397، 25 درصد، بهمن 1397، 20 درصد و تا 25 اسفند ماه، 10درصد خواهد بود و شهروندان محترم جهت بهره مندی از این فرصت استثنایی می توانند در مهلت مقرر به اداره درآمد شهرداری گلستان مراجعه نمایند.