اخبار

۱۳۹۷/۳/۳

مهندس عرب: حماسه فتح خرمشهر سبب شد خورشید اقتدار و امنیت به پهنای ایران اسلامی بتابد و دشمن از تهاجم و تعرض به این مرز و بوم برای همیشه مأیوس بماند.

۱۳۹۷/۳/۳

مهندس جهان تاب: سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر فرصت مغتنمی برای بازبینی و بازشناسی تاریخ بلند مقاومت ملت ایران است.